بررسی دلایل کاهش انگیزه رستوران داری در جوانان

بررسی دلایل کاهش انگیزه رستوران داری در جوانان

طی سال های اخیر انگیزه رستوران داری و شرکت در دوره های تخصصی این رشته در بین جوانان کاسته شده است و تنها تعداد معدودی از جوانان به سراغ رشته رستوران داری می روند. انگیزه رستوران داری به دلایل مختلف در بین جوانان رو به کاهش است در این نوشتار تلاش می کنیم دلایل این…